Infrastruktur


Der er aftalt med vejdirektoratet, at der kan planlægges for en ændring af adgangsforholdene til Paderup området. Det vil medvirke til en bedre trafikafvikling og en forbedring af miljøet. I forbindelse med detailplanlægningen bør det undersøges, om ændringen vil medføre en ændret støjbelastning for boliger eller institutioner, og om der i givet fald bør indarbejdes afhjælpende foranstaltninger. 

Der arbejdes med en ny vejforbindelse over Gudenåen, øst for Randers bro. Projektet kaldes Bolværkslinjen og er vigtig for at få forbedret trafikforholdene ved krydsningen af Gudenåen. Bolværkslinjen er allerede med i den nuværende kommuneplan og er derfor ikke ny planlægning. Der gennemføres i forbindelse med detailplanlægningen en detaljeret vurdering af påvirkningerne på miljøet (en VVM redegørelse). Bolværkslinjen vil på den ene side kunne påvirke miljøet ved en ændret udbredelse af støj, det visuelle indtryk og i forhold til passage ad Gudenåen m.m.. På den anden side vil den kunne bidrage væsentligt til at kunne løse de trafikale udfordringer og den vil gøre det muligt at åbne den centrale del af byen ned mod åen. 

Hvis planlægningen for Bolværkslinjen ikke gennemføres, vil planlægningen for havne arealerne vanskeligt kunne gennemføres. Den manglende planlægning og løsning af de trafikale udfordringer, vil gøre det vanskeligere at planlægning for de bynære havnearealer og for "Bioplanet", da der kan opstå trafikale udfordringer, som det umiddelbart er vanskeligt at se andre løsninger på.