Detailhandel


Ved vedtagelsen af forslag til kommuneplan 2013, er der et forslag til kommuneplantillæg for to større udvalgsvarebutikker ved Paderup i høring. Det er et tillæg til kommuneplan 2009 med egen miljøvurdering og dermed ikke ny planlægning, der skal miljøvurderes.

Det skal efterfølgende vurderes om et eventuelt detailprojekt skal miljøvurderes efter VVM reglerne.

I kommuneplan 2013 startes der planlægning for et nyt butikscenter i bymidten på ikke under 20.000m2. Det forventes at der startes med planlægning for en mindre del. Et nyt butikscenter kan på den ene side medvirke til at bevare handel i bymidten og kan på den anden side, hvis det bliver meget stort medføre miljøproblemer som følge af trafik. Det gælder både adgang for kunderne og levering af varer. Placeringen af butikscenteret har betydning for, om der vil være andre påvirkninger, herunder af boliger med støj eller påvirkning af arkitektur samt kulturarven.

Planlægningen er endnu ikke konkret og det er først i forbindelse med den mere detaljerede planlægning, at de konkrete miljøpåvirkninger kan vurderes. Påvirkning af den eksisterende detailhandel samt trafik og parkering vil blive centrale emner i den efterfølgende planlægning. Det er vurderingen at planlægning for første del af et nyt butikscenter ikke vil påvirke miljøet væsentligt, da der i forvejen er mange butikker i Randers bymidte og dermed trafik.

Hvis planlægningen for et nyt butikscenter ikke gennemføres, bliver der ikke udfordringer med trafik, parkering og påvirkning af de eksisterende butikker i bymidten. Der kan i stedet opstå problemer med at bevare bymidtens tiltrækning og dermed betydningen som center for detailhandlen i Randers. Kommuneplanen giver mulig for to større udvalgsvare butikker på over 2.000m2 i bymidten. Der er ikke konkrete planer. Etableringen vil forudsætte supplerende planlægning, herunder vurdering af miljøpåvirkningerne.

Der udlægges et nyt lokalcenter i Assentoft ved Skovvangsvej. Området, der ligger midt i Assentoft får rammenummer 2.01.C.3 og har tidligere været udlagt til fremtidig byvækst. Det nye lokalcenter vurders ikke at påvirke miljøet væsentligt, hverken i forhold til trafik eller støj. Det skal efterfølgende vurderes om et eventuelt detailprojekt skal miljøvurderes efter VVM reglerne.