Byvækst Dronningborg og fjorden


Dronningborg området er delvist afskåret fra Randers fjord af erhvervsområderne langs med Toldbodgade. Der er nogle få kolonihaver og rekreative områder, men ingen boliger der skaber liv. Byrådet ønsker at få skabt en tættere forbindelse og at få trukket byen ned mod fjorden. Det er derfor udlagt et område til fremridig byvækst.

Området ligger inden for kystnærhedszonen, foran eksisterende bebyggelse og der er strandbeskyttelse på arealet. Der er diger mod fjorden og dele af arealet ligger under kote 0. Placeringen er usædvanlig i forhold til planlægningspraksis i kystnærhedszonen, men vil medvirke til en bedre forbindelse mellem Dronningborg og Fjorden. Den vil desuden medvirke til at begrænse behovet for nye arealudlæg i kanten af byen og dermed reducere arealpresset på det åbne land.

Realiseringen forudsætter dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fra Naturstyrelsen.

Der kan blive en miljøpåvirkning fra industrivirksomhederne i nærheden og udlægges området til boliger kan det påvirke virkosmhedernes muligheder for udvidelse. Der er reserveret areal til en mulig forbindelse over fjorden, vest for byvækstområdet, hvilket skal tænkes ind i den fremtidige planlægning, således at støjgener undgås.

Den visuelle påvirkning  ved en bebyggelse af området er begrænset til nærområdet inden for 2-4 km på grund af bakkerne og den smalle fjord. Den begrænses desuden af bebyggelsen bag det udlagte byvækstområde. Samlet vurderes det, at fordelene overstiger ulemperne og at området kan være med til at trække byen ned mod fjorden.

Ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2013, den 2. september 2013, besluttede byrådet at tage området til byvækst mellem Droningborg og fjroden ud af den endelige plan. Dette skyldtes hensynet til den fremtidige erhvervshavn på sydsiden af fjorden. Beslutingen bundede således i at undgå fremtidige miljøkonflikter.