Byudvikling


Ny byudvikling kan potentielt påvirke natur, landskab, landbrugsdrift, grundvand m.m. Der er i Randers kommune uudnyttede arealudlæg fra kommuneplan 2009 og der er flere muligheder for byomdannelse. Der derfor ikke behov for udlæg af egentlige nye byudviklingsområder og emnet indgår derfor ikke i miljøvurderingen. Byvækstområdet mellem Dronningbrog og fjorden har mere karakter af huludfyldning og sammenknytning af byen med fjorden.