Byomdannelse


Der er forslag om byomdannelse ved den tidligere Dronningborg Maskinfabrik - AGCO og af et område ved Møllestensfabrikken i Vorup.  

Begge områder ligger tæt på boliger og det kan være en miljømæssig fordel for naboerne, at der ikke længere skal være erhverv på arealerne. Udnyttelse af eksisterende arealer til byomdannelse bidrager også til at begrænse behovet for arealer til byvækst og medvirker derved til beskyttelse af landskab og natur. 

Byomdannelsen medvirker også til en tættere by og dermed til at begrænse transporten og indirekte klimapåvirkningerne. Begge områder er gamle industriarealer og omdannelsen til boliger, kan betyde tab af kulturhistorien omkring udviklingen af Randers. Der er i begge områder bevaringsværdige bygninger og de vil blive vurderet i overensstemmelse med retningslinje 3.2. 

Møllestensfabrikken ligger i indvindingsoplandet til et vandværk, men da der skiftes fra erhverv til boliger, vurderes det i tråd med Naturstyrelsens udmelding på området, at der vil være en positiv miljøpåvirkning. Dele af området ved Dronningborg ligger i et nitratfølsomt indvindingsopland og det vurderes tilsvarende at være miljømæssigt positivt med et skift fra erhverv til boliger.

Der vil i begge tilfælde blive stillet supplerende krav til grundvandsbeskyttelsen i de efterfølgende lokalplaner. Samlet set vurderes det, at der er betydelige miljømæssige fordele ved byomdannelsen. Hvis byomdannelsen ikke gennemføres, vil der fortsat være industri og dermed en potentiel påvirkning af de nærliggende boligarealer. Der vil også være en potentiel påvirkning af drikkevandsinteresserne og der vil være behov for at inddrage nye arealer til byudvikling.