Biogas


Der planlægges i den nye kommuneplan for, hvor der kan etableres nye fælles biogasanlæg. Biogas anlæg har fordele i forhold til klima og vandmiljøet, da de bidrager til en bedre udnyttelse af husdyrgødningen og til en reduktion i belastningen med luftbåren ammoniak, der er et problem for følsom natur som enge, moser og heder. Store biogas anlæg har også negative konsekvenser. Det er store tekniske anlæg der kan påvirke landskabet og de skal løbende tilføres husdyrgødning samt have returneret den afgassede husdyrgødning. Det betyder at der er stort transportbehov. Endelig kan store biogas anlæg have miljø gener i form at støj og lugt og påvirkning af naboer.

Der er gennemført en lokaliseringsanalyse, hvor der ud fra en række miljøparametre (afstand til naboer, følsom natur, Natura 2000, afstanden til større veje, placeringen af husdyrbrugene m.m.) er lavet en brutto liste over mulige placeringer. Mulighederne for afsætning af biogassen er også indgået i planlægningen.

Hovedmålene med planlægningen har været at minimere miljøpåvirkningerne og at minimere transporten.

Det er besluttet at udpege lokaliteten ved Daka. På den valgte placering er der lavet en afvejning af miljøpåvirkningerne og det vurderes, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger. Det skal i forbindelse med detailplanlægningen vurderes, om der for et konkret anlæg skal gennemføres en detaljeret miljøvurdering (VVM redegørelse). Hvis planlægningen ikke gennemføres, vil det være vanskeligt at udnytte potentialet i husdyrgødningen og forureningen med luftbåren ammoniak vil blive på det nuværende niveau.