Miljøvurdering på emner


Det er billigere at forebygge end at skulle oprette skader, efter at de er sket. Der er derfor både i Dansk lovgivning og EU retten regler om miljøvurdering inden der træffes beslutning om planer, programmer, politikker eller projekter der kan påvirke miljøet. Reglerne for planer og programmer fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er i loven krav om udarbejdelse af en miljøvurdering, hvis planen eller programmet kan påvirke miljøet væsentligt. Formålet med miljøvurderingen er at få belyst de miljømæssige konsekvenser, inden der træffes beslutninger om aktiviteter der kan påvirke miljøet.

Randers kommune har besluttet at kommuneplanen skal revideres samt at den nye kommuneplan bliver digital. Den nye kommuneplan 2013 bygger i betydeligt omfang på den nuværende kommuneplan 2009. Det er kun ændringer i planen der skal miljøvurderes.

Kommuneplanen er omfattet af miljøvurderingsloven og der er foretaget en høring af de myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af kommuneplan 2013. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og rammer. Den detaljerede regulering, med direkte retsvirkning for borgerne foregår via lokalplaner. 

Der er den 17. august 2012 foretaget en høring af de berørte myndigheder. Der er ikke kommet bidrag i den forbindelse. Der har dog i forbindelse med en række af projekterne, som der åbnes op for i forbindelse med kommuneplan 2013, været dialog med de relevante statslige myndigheder. På baggrund af en gennemgang af forslaget til kommuneplan 2013 er der udarbejdet en vurdering af de påvirkninger som kan være relevante i forbindelse med den nye Kommuneplan. De er angivet skematisk under samlet vurdering i menuen til venstre. 

Miljøvurderingen skal desuden understøtte den offentlige debat og sendes i offentlighøring sammen med forslaget til Kommuneplan 2013. 

Emner:

 1. Byudviklingsområder; der er ikke behov for udlæg af nye større byudviklingsområder i form af rammer for lokalplanlægning.
 2. Retningslinjerne; revideres og nyskrives
 3. Rammerne; der foretages mindre ændringer, herunder standardisering og rettelse af fejl, men ikke væsentlige ændringer
 4. By omdannelse; Et område ved Dronningborg i den nordøstlige del af Randers By og et område ved Møllestensfabrikken i Vorup, der ligger syd for Randers centrum, udlægges som byomdannelsesområder.
 5. Bydelsbeskrivelserne revideres, herunder med landskab og bevarelsesværdier for landsbyerne
 6. Detailhandel: der er planlagt to store udvalgsbutikker samt en dagligvarebutik i Paderup og der startes planlægning for et butikscenter på over 20.000m2 i bymidten
 7. Randers havn; der arbejdes i øjeblikket med en VVM for en ny vejforbindelse øst for den nuværende bro over Gudenåen (Bolværkslinjen), og der forventes udskrevet en arkitektkonkurrence om anvendelse af området omkring havnen, før området endeligt disponeres
 8. Randers Regnskov; i prospektet "Bioplanet World" beskrives konceptet for "Bioplanet – Fremtidens Randers Regnskov". Randers Regnskov planlægger at gennemføre en projektkonkurrence for den fysiske planlægning af området og for bygningskomplekset Bioplanet World. På baggrund af konkurrencen og i samarbejde med de øvrige interessenter i området vil der ske en endelig disponering.Hvidemølle-området er i dag udlagt til offentlige formål med en bred formulering.
 9. Landsbyafgrænsningerne; der forventes ikke større ændringer, kun mindre justeringer og en kobling af rammerne til kommunens landsbyregistrering
 10. Vindmøller; temaplanen er indarbejdet i kommuneplanen. Der udlægges ikke nye områder
 11. Biogas; der er udpeget et område ved DAKA, hvor der efterfølgende skal laves en mere detaljeret planlægning.
 12. Store husdyrbrug; der er udpeget området til storehusdyrbrug. 
 13. Infrastruktur; der arbejdes med forbindelsen over Gudenåen (Bolværkslinjen). Derudover forventes der ikke væsentlige ændringer af infrastrukturplanlægningen.
 14. Skovrejsning
 15. Byvækst Dronningborg og fjorden
 16. Solenergianlæg ved Viborg vej