Ikke teknisk resume


Miljøvurderingen af kommuneplanen er gennemført ud fra den eksisterende viden og på planens detaljeringsniveau. Kommuneplan 2013 er en videreførelse og konsolidering af kommuneplan 2009. Der foretages en række ændringer, men de påvirker ikke miljøet væsentligt.  De påvirkninger der er, vil overvejende være af positiv karakter. Det gælder f.eks. udnyttelse af mulighederne for byomdannelse frem for udlæg af nye arealer langt fra eksisterende byfunktioner. Desuden sker der en væsentlig reduktion af arealforbruget i forbindelse med de nyudlæg, der foretages i forbindelse med kommuneplan 2013. Forbruget af arealressourcen reduceres med ca. 190 ha

Der er allerede i dag udfordringer med trafikafviklingen omkring Randers bro og krydsningen af Gudenåen. Disse problemer kan blive forstærket af de nye initiativer om planlægning for byomdannelse på havne arealerne og Bio Planet Randers. Det samme gælder, hvis der i planperioden kommer meget store udvalgsvare-butikker i bymidten på væsentligt over 2.000m2. Bolværkslinjen vil kunne begrænse problemerne og skabe en positiv synergi, hvor de trafikale problemer reduceres og der skabes mere liv i bymidten, samtidig med at byen får en bedre forbindelse til Gudenåen.

Planlægningen for et første del af et nyt butikscenter i bymidten vil ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger og den vurderes ikke at påvirke de nuværende udfordringer med trafikafviklingen på Randers Bro væsentligt. Det vil i forbindelse med planlægningen for det samlede butikscenter på op til 20.000m2 i bymidten blive nærmere vurderet om det samlede butikscenter vil medføre så væsentlige miljø påvirkninger, at der skal laves afværge tiltag.

0 alternativet, hvor kommuneplanen ikke gennemføres, vil på den ene side ikke medføre risiko for yderlige trafikale problemer omkring Randers bro, men vil på den anden side heller ikke bidrage til en løsning via Bolværkslinjen og vil ikke styrke bymidten. Det er den kommende planlægning i bymidten, som kan medføre de væsentligste miljøpåvirkninger. Det bliver derfor vigtige elementer i den kommende planlægning at få belyst miljøpåvirkningerne og hvordan de kan håndteres.

Byvækstområdet mellem Dronningbrog og fjorden kan potentielt have en række miljøpåvirkninger og kræver accept fra Naturstyrelsen til ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. På den anden siden vil den medvirke til at binde Dronningborg og Fjorden bedre sammen. Kommunen vil løbende overvåge om Kommuneplan 2013 har de forventede miljøpåvirkninger og vil forbindelse med den næste kommuneplan strategi vurdere om der er behov for at ændre i planlægningen.