Statslige interesser


Kommuneplanen skal redegøre for sammenhængen til sektorplanlægningen, herunder de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Det drejer sig om følgende overordnede statslige interesser.

Landsplanredegørelse 2010

Efter nyvalg til Folketinget afgiver miljøministeren en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen.

Der sker ikke en detaljeret styring over for kommunernes fysiske planlægning gennem landsplanredegørelsen. Landsplanredegørelsen sætter en politisk retning for den fysiske planlægning i form af principper og prioriteringer, som regeringen finder skal lægges til grund for de regionale udviklingsplaner og kommuneplaner.

Den seneste Landsplanredegørelse 2010 har dannet grundlag for udarbejdelsen af kommuneplan 2013.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Forud for kommunernes udarbejdelse af kommuneplanerne, udsender staten en oversigt, der giver et overblik over de interesser og hensyn, som stammer fra politisk vedtagne beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, sektorplaner, landsplanbeslutninger samt aftaler mellem myndigheder, der har betydning for kommunernes fysiske planlægning.

Kommuneplan 2013 er lavet med baggrund i oversigt over de statslige interesser - 2013:

Vandplaner

Staten er ved at udarbejde vandplaner. Vandplanerne fastsætter nye miljømål for alt overfladevand. Når vandplanerne er færdige udarbejder kommunerne en vandhandleplan som sikre gennemførelsen af den statslige vandplan. Vandhandleplanen vil indholde en prioritering af den kommunale indsats for at nå målene i den statslige vandplan. Indtil vandplanerne er vedtaget gælder de gamle regionplansretningslinier, som ved kommunesammelægningen blev ophøjet til landsplandirektiver.

Natura 2000-planer

Staten har udarbejdet Natura 2000-planer, herunder en Natura 2000-skovplan, for de internationale naturbeskyttelsesområder. Herefter udarbejder Randers Kommune en handleplan for hvert Natura-2000 område. Statslige myndigheder, Regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser bundet af den vedtagne Natura 2000-plan, herunder vedtagne kommunale handleplaner.

Den kommunale handleplan skal sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen og skal bl.a. indeholde en prioritering af kommunens forvaltningsindsats, oplyse om forventede metoder og forvaltningstiltag for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus samt angive mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter.

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen omfatter landzone og sommerhusområder indtil 3 km fra kystlinjen. I Randers kommune, er der en stor del af kommunens areal der ligger indenfor denne udpegning idet Randers fjord regnes som kyststrækning. Selvom kyststrækningen de fleste steder har stor landskabelig værdi, er der strækninger, hvor en vis byudvikling vil kunne ske uden at tilsidesætte væsentlige landskabelige interesser. Arealanvendelsen infenfor kystnærhedszonen fremgår og reguleres af retningslinje 6.11 Kystnærhedszonen.

Den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan for offentlig service

Statsveje i Randers Kommune indgår i kommunens trafikplan som overordnede trafikveje. Der er udpeget arealreservationer til omfartsvej ved Sdr. Borup afkørslen på motorvej E45, også kaldet det nordlige hængsel. Derudover er der en række mindre arealerservationer. Disse kan ses i Retningslinje 5.1 Veje.

Den kollektive trafikplan fremgår af Midttrafiks oversigt over bus- og togruter i kommunen.