Redegørelse for planens gennemførelse, herunder rækkefølge


Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Det vil blandt andet ske gennem den årlige budgetlægning, løbende sektorplanlægning, lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

Hvis en udstykning eller et byggearbejde, der er lokalplanpligtigt, er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal byrådet snarest udarbejde et forslag til lokalplan og fremme sagen mest mulig.

Byrådet kan modsætte sig en ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer i byzone, hvis anvendelsen er i strid med kommuneplanens bestemmelser eller hvis projektet ikke er i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt eller lokalplan.

Byrådet kan desuden nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan reguleres i en lokalplan.

Inden for de i kommuneplanen udlagte nye områder ønsker byrådet, at arealerne lokalplanlægges inde fra og ud, således at de arealer der ligger tættest på eksisterende byområde ibrugtages først.