Kommuneplanens sammenhæng med nabokommunerne


Kommuneplanlægningen forudsætter samarbejde på tværs af kommunegrænser for at sikre sammenhæng og tværkommunale hensyn. Således berører regionale landskaber og naturinteresser flere kommuner, ligesom vandløb og recipienter, grundvand, skovrejsning mv. oftest er fælles kommunale anliggender. Også større anlægsarbejder, som eksempelvis opstilling af vindmøller eller udpegning af områder til biogasanlæg og store husdyrbrug, vil med fordel skulle samordnes på tværs af kommunegrænserne.

Djursland

Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner har siden 2003 haft et strategisk samarbejde, som skal sætte fokus på områdets udviklingsbetingelser. I dette forum mødes borgmestrene med de lokale folketingspolitikere 3-4 gange årligt. Randers Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

Randers og Norddjurs kommuner samt de to kommuners LAG´er har et tæt samarbejde om at udvikle området omkring Randers Fjord. Der er stor fokus på potentialet for at udvikle turismen omkring fjorden, og Byrådet vil arbejde for at området i løbet af denne planperiode klassificeres som naturpark. Arbejdet er integreret i denne kommuneplan.

Endvidere har de tre kommuner samarbejdet om at etablere den Randers Fjord forbindelse ved Assentoft siden 2005. Et arbejde der indtil nu har resulteret i at Staten er gået aktivt ind i projektet, for at vurdere mulighederne for brugerbetaling af forbindelsen.

Letbane i Århusområdet

Et fælles anliggende for kommunerne omkring Århus er infrastruktur og kollektiv transport. Den voksende trængsel ikke mindst i Århus skaber trafikproblemer.

Det er en vigtig prioritet for Byrådet, at Randers knyttes stadigt tættere sammen med det østjyske bybånd - ikke mindst Århus. I denne indsats er den langsigtede udvikling af letbane mellem Århus og Randers et vigtigt element. Derfor har Byrådet valgt, allerede nu, at deltage i planlægningen af letbane i Århusområdet.

Denne kommuneplan er i vid udstrækning bygget på at forberede en fremtidig letbane gennem byudviklingen.

Gudenå-samarbejdet

Kommunerne langs Gudenåen har sluttet sig sammen i Gudenåkomitéen. Byrådet ønsker at deltage aktivt i løsningen af fælles problemstillinger som: Infrastruktur, placering af landbrug og Gudenåen som naturattraktion og oplevelse.

Sammen med de øvrige kommuner lægger vi en fælles strategi for benyttelse og beskyttelse af området langs Gudenåen.

Koordinering af Fysisk planlægning

I forbindelse med planer der kan påvirke nabokommuner, f.eks. ved vindmølleplanlægning, Biogasplanlæg mv., sker der en koordinering med nabokommuner.

Nabokommuner og andre myndigheder er blevet hørt om forventede ændringerne i denne kommuneplan i forbindelse med planens udarbejdelse. Kommuneplan er i sin helhed blevet koordineret med nabokommunerne forud for, og i forbindelse med offentliggørelsen af kommuneplanforslaget.